Specialundervisningstilbud i 10. klasse

Målgruppe

Tilbuddet er til unge med for eksempel:
 

indlæringsvanskeligheder 

sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder 

behov for mere ro og trygge rammer 

behov for særlig tilrettelagt, individuel undervisning 

behov for alternative læringsstile 

almen kognitiv begavelse 

Særlig sårbarhed 

De unge har fået deres hidtidige undervisning i specialundervisnings- eller skoledagbehandlingstilbud. De unge er igennem deres 10. skoleår blevet forberedt på, har arbejdet hen imod og ønsker aktivt selv et 11. skoleår. De unge kan profitere af i et særligt beskyttet miljø at være tilknyttet eller inkluderet i det ordinære 10. klassetilbud i nærmiljøet. De unge forventes at kunne gå til 10. klasseprøve eller at kunne opnå et fagligt niveau svarende til en fortsættelse af 10. skoleår.

Formål
Formålet med tilbuddet er, at de unge bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse. 

Målsætninger 

At den unge tager 10. klassesprøven eller  

At den unge får sit faglige niveau opgraderet med henblik på senere at kunne tage 10. klasseprøve i voksenregi og videreuddanne sig.

Indhold
10. klasses tilbud for unge med særlige behov er integreret i det almene 10. klasses tilbud, som tilbyder tre linjer:  

En erhvervsrettet linje

EUD 10 

En mere studierettet linje, der retter sig mod de gymnasiale ungdomsuddannelser  

Tilbuddet omfatter alle de obligatoriske fag i 10. klasse, valgfag samt brobygning og praktik. Hver enkelt ung laver sammen med læreren en plan for undervisningen, og den unge laver i samarbejde med en uddannelsesvejleder en uddannelsesplan. For de unge med særlige behov vil det blive vurderet, om der er fag eller dele af ordningen, der skal dispenseres for. Dette sker med den unges og forældrenes skriftlige accept og med anbefaling fra en pædagogisk psykologisk vurdering.

Metoder og pædagogik
Undervisningen er forholdsvis struktureret, og der er et fast grundskema. Der vil blive særlige fokusuger, hvor der kan laves individuelle planer for den enkelte unge efter behov. Ved særlige behov vil der blive mulighed for af og til at kunne trække sig lidt tilbage fra den almene undervisning. 

Personale
Udover de almene undervisere vil de unge med særlige behov blive støttet af en speciallærer eller en socialpædagog. 

Kobling til det almene
Tilbuddet er en integreret del af det almene 10. klasses tilbud.

Support
Rådgivning, Support og Undersøgelse (RSU) yder sparring og vejledning til tilbuddets personale samt hjælp til elever med behov herfor. RSU kan tilbyde hjælp indenfor psykologi, logopædi, ergoterapi samt fysioterapi, efter en individuel indstilling via FKI.  

Der kan på samme vis indstilles til hjælp fra Undersøgelse og Socialfaglig Indsats (USI) via FKI, når der eksempelvis er behov for behandlingspsykolog, støttekontaktperson eller andre indsatser efter Serviceloven.

Visitation/revisitation
Det er en forudsætning for visitation til tilbuddet, at den unge aktivt selv ønsker sig at få et 11. skoleår, og at den unge vurderes fagligt at være på et niveau, hvor den unge vil være i stand til at udvikle sig fagligt i løbet af skoleåret i et eller flere fag i relation til 10. klasses niveau. 

Det er en forudsætning, at den unge i sit tidligere specialtilbud har udviklet sig socialt, så det vil være forventeligt, at den unge under beskyttede forhold vil kunne deltage i det almene tilbud og ikke bliver voldsomt udadreagerende i samværet med andre unge. 

Det er en forudsætning, at den unge i sit 10. skoleår (9. kl.) er blevet forberedt på at skulle have sit 11. skoleår i 10. almen klasse. 

Visitation
Visitation til tilbuddet foregår gennem skoleledelsen med afsæt i elevens PPV. 

Der tages ved visitationen også højde for den aktuelle elevgruppe. Visitation foretages som hovedregel en gang årligt, jf. årshjul for visitation. 

Revisitation
Skoleledelsen sikrer, at der sker revisitation jf. gældende regler. 

I indstillingen indgår som minimum en handleplan samt evt. en ny PPV af barnet.

Lovgivning
Tilbuddet fungerer i henhold til Folkeskoleloven. 

(LBK nr 665 af 20/06/2014) §3 stk. 2, §20 stk. 2 og §22 

Øvrige regler:
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr 693 af 20/06/2014).

Praktiske oplysninger:

Kapacitet
Tilbuddet kan maximalt omfatte 6 unge. 

Timetal
Timetallet tilsvarer undervisningstiden i folkeskolen for pågældende klassetrin. 

Dog vurderes det for hver enkelt ung, om der er fag eller dele af ordningen, der skal dispenseres for. Dette sker med den unges og forældrenes skriftlige accept og med anbefaling fra en pædagogisk psykologisk vurdering. 

Forældresamarbejde
Der vil være et tæt forældresamarbejde, og der vil blive holdt statusmøde 2 gange i løbet af skoleåret. 

Transport
Transport kan ydes efter reglerne for det almene skoleområde i henhold til folkeskolelovens § 26 stk.1.

Ledelse og kontaktoplysninger
Tilbuddet er ledelsesmæssigt forankret hos skolelederen for Nordstjerneskolen. 

10. klasse Gribskov
Uddannelsescentret
Ridebanevej 1
3200 Helsinge 

www.nordstjerneskolen.dk
Skoleleder Nordstjerneskolen: Karen Kaas